Nederlandse Vereniging van
Extended Scope Specialisten

Extended scope specialisten zijn gespecialiseerde en master-geschoolde fysiotherapeuten met aanvullende scholing in het ICD domein. Zij verbinden daarmee het paramedische (ICF) en het medische domein (ICD). Zij versterken daarmee de diagnostiek en behandeling in de 1e en
2e lijnszorg door bijvoorbeeld beweegklachtenspreekuren te houden bij huisartsen of poliklinieken.
De Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten (NVES) borgt de kwaliteit van de Extended Scope Specialist (ESS) en behartigt de belangen van deze beroepsgroep.

Hoe gaan we dat realiseren?

Beroepsvereniging van en voor extended scope specialisten

De Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten (NVES) is een beroepsvereniging van en voor extended scope specialisten. Het doel van NVES is in overleg met partners zoals zorgverzekeraars, opleidingen en bijvoorbeeld huisarsen en ziekenhuizen extended scope te implementeren. Daarvoor is een beroepsprofiel opgesteld, een kwaliteitsregister ingericht en een voorstel om te komen tot erkenning en afspraken over de bekostiging van de functie..

Vakgebied in ontwikkeling

Extended Scope is een nieuw vakgebied dat wordt uitgevoerd door master opgeleide specialisten fysiotherapie met een aanvullende opleiding extended scope. Er zijn enkele opleidingen waar NVES afspraken mee heeft om vanuit het beroepsprofiel het curriculum in te richten en waar nodig aan te passen.
De kwaliteit is enerzijds vastgelegd in een beroepsprofiel en anderzijds in een openbaar kwaliteitsregister.

NVES Kennisavond 3 oktober

In maart is een eerste kennisavond georganiseerd voor extended scope specialisten. Afgesproken is deze tweemaal per jaar te organiseren. Op 3 oktober wordt de volgende online kennisavond georganiseerd van 18.30 - 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zullen wij jullie...

Weblog: De tijd is rijp?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenwerking (RVS) stelt in haar recente rapport “De Basis op orde” (april, 2023) dat 90 % van de zorgvragen worden opgelost binnen de eerstelijn met slechts 4% van het totale zorgbudget.   Tegelijkertijd uitte minister Ernst...

Toolkit Extended Scope

Tijdens de kennisavond op 15 maart j.l. is de Toolkit Extended Scope gepresenteerd. Deze is opgesteld aan de hand van de ervaringen in de verschillende praktijkpilots met extended scope die in samenwerking met huisartsenpraktijk is vormgegeven. De Toolkit Extended...

Kennisavond 15 maart succesvol

Op 15 maart jongleden is de eerste digitale NVES kennisavond georganiseerd. De avond werd gestart met de presentatie door het bestuur van de Toolkit (v 1.0) van de NVES. Deze toolkit bevat alle informatie en benodigdheden die nodig zijn om als EES-er te starten en de...

Extended Scope

De Extended Scope Specialist (ESS) is een gespecialiseerde fysiotherapeut, afgestudeerd op masterniveau met een aanvullende opleiding in (medische) diagnostiek, behandeling en begeleiding voor beweging gerelateerde problematiek binnen het neuromuskelosketale domein

Het is een professional die de kennis en kunde van het veelal paramedisch ICF domein kan combineren met het medisch domein (ICD) en daarmee ‘bruggen kan slaan’ tussen het paramedisch en medisch domein in diagnostiek en behandeling. De kerntaak is triage en diagnostiek.

Een ESS is geen behandelaar in de gebruikelijke zin binnen de fysiotherapie. Enkele vervolgconsulten na een een eerste contact hoort daarentegen wel bij de taak van de ESS.